Legal

Op deze pagina presenteren wij onze juridische gegevens. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Bij Kiesling Media ontwikkelen we duidelijke en gebruiksvriendelijke websites en assisteren we op een toegankelijke manier bij online media werkzaamheden. Daar horen goed leesbare algemene voorwaarden bij. Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan contact met ons op.

  1. Specifieke afspraken die we maken in overeenkomsten hebben voorrang op de afspraken in deze algemene voorwaarden.
  2. Webhosting, domeinregistraties en onderhoudscontracten hebben een looptijd van één jaar en worden telkens vernieuwd voor één jaar. Deze diensten worden jaarlijks vooraf gefactureerd.
  3. Voor andere werkzaamheden rekenen wij standaard €80,- exclusief btw per uur, maar we stellen vooraf altijd een investeringsoverzicht op zodat je weet waar je aan toe bent. Mochten we het nodig achten meerwerk uit te voeren, dan laten we ook dat netjes van tevoren weten.
  4. Webhosting, domeinregistraties en onderhoudscontracten worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Andere werkzaamheden tot een bedrag van €4.000,- exclusief btw worden achteraf gefactureerd.
  5. Een tijdige betaling is erg belangrijk om onze prijzen te kunnen hanteren. De maximale betaaltermijn bedraagt 14 dagen. Daarna zullen we zonder verdere ingebrekestelling 15% incassokosten (met een minimum van €40,-) en de wettelijke rente in rekening moeten brengen.
  6. Onze samenwerking stoppen? Jammer! Laat dit wel maximaal twee weken voor de einddatum van het contract weten voor een goede afwerking.
  7. Kiesling Media kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst. In het geval van directe schade kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het in rekening te brengen of gebrachte bedrag voor het bewuste onderdeel.

Wij werken met veel plezier aan uw projecten. Daarbij hanteren we realistische maar ook duidelijke voorwaarden. Wij waarderen het dan ook zeer als klanten deze vooraf lezen. Wilt u klant worden, heeft u de voorwaarden goed gelezen en houdt u van taart? Neem dan contact met ons op.

Kiesling Media
Herengracht 499
1017BT Amsterdam

office@kiesling.nl
www.kiesling.nl
085 029 0552

KvK: 55204686
BTW: NL222203249B01

Bank: NL94 KNAB 0725 0867 93 (BIC: KNABNL2H)

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Kiesling Media
Website: https://kiesling.nl/
Inschrijfnummer KvK: 55204686
BTW-nummer: NL222203249B01

2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
c. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd of informatie die noodzakelijk verzonden dient te worden ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.

4. Telefoonnummer

Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.
Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van:

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Kiesling Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

English

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from Kiesling Media. Kiesling Media is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.